فروش Zero client جهت ارتقا امنيت و مديريت متمرکز در مجموعه
وضعیت طرح : اجرا شده
پروژه4