فروش Zero client جهت ارتقا امنيت و مديريت متمرکز در مجموعه
وضعیت طرح : در دست مطالعه
پروژه 3