فروش Zero client جهت ارتقا امنيت و مديريت متمرکز در مجموعه و همچنين جداسازی بستر اينترنت از شبكه محلی و استفاده بر روی سكوهای نفتی
وضعیت طرح : در دست اجرا
پروژه7