پروژه5
دانشكده علوم و تحقيقات انرژی دانشگاه صنعتی شريف
فروش Zero client جهت ارتقا امنيت و مديريت متمرکز در مجموعه
اطلاعات بیشتر
پروژه4
شرکت کالای پتروشيمی
فروش Zero client جهت ارتقا امنيت و مديريت متمرکز در مجموعه
اطلاعات بیشتر
پروژه 3
شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران
فروش Zero client جهت ارتقا امنيت و مديريت متمرکز در مجموعه
اطلاعات بیشتر
پروژه6
شرکت مهندسی و ساخت پره توربين مپنا پرتو
مشاوره تامين و نصب و راه اندازی ارتباط فيبر نوری بين 3 نقطه در محدوده شهری
اطلاعات بیشتر
پروژه7
شرکت نفت فلات قاره ايران
فروش Zero client جهت ارتقا امنيت و مديريت متمرکز در مجموعه و همچنين جداسازی بستر اينترنت از شبكه محلی و استفاده بر روی سكوهای نفتی
اطلاعات بیشتر
پروژه8
شرکت ملی نفت ايران
فروش Zero client جهت ارتقا امنيت و مديريت متمرکز در مجموعه و همچنين جداسازی بستر اينترنت از شبكه محلی
اطلاعات بیشتر
تصویر 12
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
فروش Zero client جهت ارتقا امنيت و مديريت متمرکز در مجموعه
اطلاعات بیشتر